Un­ter dem Mot­to „Be­geg­nung braucht Be­we­gung“ bie­tet die DJK Augs­burg-Nord fol­gen­de Sport­ar­ten an: Bas­ket­ball, Boc­cia, Faust­ball, Gym­nas­tik, Ten­nis, Tisch­ten­nis, Ka­ra­te – Com­bi­ned Mar­ti­al Arts

Ansprechpartner/Leitung

Gün­ter Spind­ler

E‑Mail: vorstand@​djknord.​net

Atem­pau­se

St. Fran­zis­kus

DJK Augs­burg-Nord

St. Fran­zis­kus

Ein-Welt-Ver­kauf

Christ­kö­nig

Frau­en­bund

St. Fran­zis­kus

Frau­en­bund

Christ­kö­nig

Frühstückstreff

St. Fran­zis­kus

Hoch­zeit

St. Fran­zis­kus

KAB

Christ­kö­nig

KAB

St. Fran­zis­kus

Lek­to­ren

St. Fran­zis­kus

Män­ner­scho­la

St. Fran­zis­kus

Pro­jekt­chor Franz­Kö­nig

Christ­kö­nig und St. Fran­zis­kus

Re­pair Café

Christ­kö­nig

Se­nio­ren­wan­dern

Christ­kö­nig

Ko­chen für die Wär­me­stu­be

Christ­kö­nig und St. Fran­zis­kus

Schön­statt

Christ­kö­nig

Se­nio­ren

Christ­kö­nig

Se­nio­ren

St. Fran­zis­kus

Ideen­k­reis

Christ­kö­nig und St. Fran­zis­kus

Bi­bel­kreis

Christ­kö­nig

Pfarr­bü­che­rei

Christ­kö­nig

Fam-Go-Mu­sik­team

St. Fran­zis­kus